Alle voor belydenisaflegging materiaal en kursusse word in hierdie kategorie gelys.

Help with Search courses

Katkisasie - Graad 10 en 11

Voor belydenisaflegging word van elke voornemende dooplidmaat verwag om katkisasie in die leer van die Woord van God te ontvang.

Hierdie kurses het ten doel om elke katkisant so toe te rus dat ook hulle die opdrag in Mattheus 28: 19 kan gaan uitvoer:

Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.